MOST BEAUTIFUL SONG OF LORD VISHNU EVER


Achyutham Kesavam Rama Narayanam Krishna Damodaram Vasudevam Harim Sreedharam Madhavam Gopikavallabham Janakee Nayakam Ramachandram Bhaje Achyutham Keshavam Satyabhamadhavam Madhavam Sreedharam Radhikaradhikam Indiramandiram Chetasa Sundaram Devakee Nandanam Nandajam Sandadhe Vishnave Jishnave Sankhine Chakrine Rukminee Ragine Janakeejanaye Vallaveevallabha Yarchitayatmane Kamsavidhvamsine Vamsine Te Namah Krishna Govinda he Rama Narayana Sreepate Vasude Vajite Sreenidhe Achyutananta he Madhavadhokshaja Dvaraka Nayaka Draupadee Rakshakaa Rakshasakshobhitah Seetayah Shobhito Dandakaranya Bhoo Punyata Karanah Lakshmanenanvito Vanariah Sevito Agastyasampoojito Raghavah Patumam Dhenukarishtaka Nishtakriddveshinam Keshiha Kamsahrid Vamshika Vadakah Poothana Kopakah Sooraja Khelano Bala Gopalakah Patumam Sarvada Vidyududyotavat Prasphuradvasasam Pravridambhodavat Prollasavigraham Vanyaya Malaya Shobitorasthalam Lohitanghridvayam Varijaksham Bhaje Kunchitaih Kuntalai Rajamananam Ratnamaulimlasat Kundalam Gandayoh Harakeyoorakam Kankanaprojjvalam Kinkineemanjulam Shyamalam Tam Bhaje

Dereck Turner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *