Category: Articles


MOST BEAUTIFUL SONG OF LORD VISHNU EVER

Achyutham Kesavam Rama Narayanam Krishna Damodaram Vasudevam Harim Sreedharam Madhavam Gopikavallabham Janakee Nayakam Ramachandram Bhaje Achyutham Keshavam Satyabhamadhavam Madhavam Sreedharam Radhikaradhikam Indiramandiram Chetasa Sundaram Devakee Nandanam Nandajam Sandadhe Vishnave Jishnave Sankhine Chakrine Rukminee Ragine Janakeejanaye Vallaveevallabha Yarchitayatmane Kamsavidhvamsine Vamsine Te Namah Krishna Govinda he Rama Narayana Sreepate Vasude Vajite Sreenidhe Achyutananta he Madhavadhokshaja Dvaraka Nayaka[…]

Continue Reading